St. Antonius Ziekenhuis

Statuten en reglementen

 

Huishoudelijk Reglement 

Doelgroep van de Personeelsvereniging

Alle medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis die op de loonlijst staan vermeldt of als officieel vrijwilliger staan geregistreerd of werkzaam zijn in de Antonius Apotheek of met pensioen zijn.

Externe medewerkers / ZZP'ers komen niet voor lidmaatschap in aanmerking.

 

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Deze kunt u inzien en staan vermeldt op onze website: www.antoniusziekenhuis.nl/pv

 

Lidmaatschap

Zij die als nieuw lid tot de vereniging willen toetreden en voldoen aan de daarvoor in de statuten en huishoudelijk reglement gestelde eisen, dienen zich aan te melden via onze website met personeelsnummer en geboortedatum. Na aanmelding is men officieel lid en geeft het bestuur hiermee toestemming tot deelname aan een activiteit.

 

Contributie

De periode waarover een lid contributie betaalt is minimaal 12 maanden, ingaande het lidmaatschap. Leden zijn aanéénsluitend voor tenminste één jaar lid. Opzegging van het lidmaatschap dient via de site van de Personeelsvereniging of schriftelijk te worden doorgegeven met vermelding van personeelsnummer en geboortedatum. De contributie wordt maandelijks via het salaris ingehouden. Indien dit niet mogelijk is ontvangt men een nota, 0-uren contract personeelsleden krijgen in oktober een nota voor een jaar. Gepensioneerden en vrijwilligers betalen geen contributie.

Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis verdubbelt de contributie van onze leden als extra bijdrage voor de vereniging.

 

Activiteitenbijdrage

Bij inschrijving van een activiteit verplicht een lid de hierbij vastgestelde eigen bijdrage te voldoen. De bijdrage wordt verrekend met het maandsalaris achteraf (meestal 1 maand later). Buitenlandse reizen worden vooraf verrekend met het salaris (of vakantiegeld of 13e maand).  

Bij annulering van een activiteit binnen de door het bestuur gestelde annuleringstermijn zullen er geen kosten worden verrekend. Indien men wel na deze termijn annuleert worden de kosten in rekening gebracht, tenzij er op dat moment een wachtlijst wordt gehanteerd en de inschrijving van de activiteit kan worden overgenomen.

De eigen bijdrage wordt steeds opnieuw bepaald afhankelijk van het  soort activiteit. Voor introducés die niet werkzaam zijn in ons ziekenhuis worden er geen of minimale kortingen gegeven.

 

Activiteiten/begroting

Per jaar worden er minimaal 10 activiteiten georganiseerd.

De jaarkalender wordt in januari/februari gepubliceerd op de website voor de leden.

Vanaf september van het lopende jaar wordt de jaarkalender gevuld inclusief begroting voor het komende jaar. In de bestuursvergadering van december wordt de jaarkalender inclusief begroting vastgesteld en goedgekeurd.

De activiteiten worden gepubliceerd via intranet (status digitaal), website, facebook en posters op de prikborden (restaurant NG, KIA/KUA Leidsche Rijn, KIA/KUA Woerden).

 

Donateur

Zij die de vereniging alleen geldelijk willen ondersteunen en zich bij het bestuur als donateur hebben aangemeld. De donatie bedraagt per jaar minimaal € 18,00. Een donateur heeft geen rechten als een lid van de vereniging.

 

Introducé

Een lid is toegestaan bij sommige activiteiten een of meerdere personen uit te nodigen.

Een introducé heeft geen rechten als lid van de vereniging.

 

Vrijwilligers van het St. Antonius Ziekenhuis

Een geregistreerde vrijwilliger voldoet bij inschrijving aan de eisen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Een vrijwilliger betaalt geen contributie. De contributie wordt door Raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis betaald.

 

Schade

Ieder lid is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem/haar aan eigendommen van de vereniging en of derden toegebrachte schade bij nalatigheid of grove schuld. Het bestuur is niet aansprakelijk en of verantwoordelijk aan vermissing en of beschadiging van andermans eigendommen en of letsel.

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bepaalt zelf uit hoeveel leden het bestuur bestaat. Hierbij geldt als voorwaarde dat het een oneven aantal leden moet zijn.

 

Taken van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

*de juiste uitvoering van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

*een juiste gang van zaken binnen de vereniging

*het toezicht op de waarneming van de functies die in de vereniging worden vervuld.

*het contact namens de vereniging met de directie en of personeelszaken van het ziekenhuis.

*alle bestuursleden hebben een taak of zijn verplicht minimaal 1 activiteit per jaar te organiseren.

 

Taken van de bestuursleden

De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging.

Hij of zij leidt de vergadering en kan de beraadslagingen sluiten wanneer hij of zij een onderwerp genoegzaam acht te hebben besproken, tenzij de meerderheid van de vergadering zich hier tegen verzet. Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de vice-voorzitter of bij ontstentenis van deze, de secretaris de taak van voorzitter over.

 

De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging, die hij/zij voert in overleg met het bestuur. Hij/zij is verplicht kopie te houden van de gevoerde correspondentie.

Hij/zij maakt notulen van alle algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen. Hij of zij draagt zorg voor de samenstelling van het jaarverslag. Hij of zij zorgt dat waar nodig bestuurs-en andere besluiten ter kennis aan de leden worden gebracht en stelt belangstellenden in kennis van plaats, tijdstip en agenda van de te houden Algemene Ledenvergadering. De secretaris is in dienst van het ziekenhuis en hij/zij is niet aftredend en niet herkiesbaar. Hij/zij heeft geen stemrecht.

 

De penningmeester is belast met de financiële administratie en de boekhouding van de vereniging. In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt hij schriftelijk verslag uit over de stand van de financiën door overlegging van stukken waaruit inkomsten en uitgaven over het afgelopen verenigingsjaar staan beschreven en legt hij/zij een ontwerp begroting voor.

Hij/zij is belast met de administratie en het beheer van de eigendommen van de vereniging voor zover deze niet aan het ziekenhuis behoren.

Hij of zij is verplicht ten alle tijden aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Hij/zij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de vereniging  en draagt zorg dat alle mutaties zo spoedig mogelijk aan alle belanghebbenden, in het bijzonder het bestuur, worden doorgegeven.

 

Het algemeen bestuurslid

Hij/zij is belast met PR voor zowel in- als externe publicaties en contacten. Het coördineren van alle werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om een activiteit te doen slagen.

Hij/zij zorgt jaarlijks voor een voorstel van de activiteitenagenda en voert naast zijn of haar gewone taken hand- en spandiensten uit die onvoorzien aan de orde komen.

Alle bestuursleden zijn belast met het onderhouden van contacten met leden en belanghebbenden, voor zover deze niet vallen binnen het terrein van de secretaris of van de penningmeester.

 

Aftredende bestuursleden/ verkiezing bestuur

De zittingsduur van de bestuursleden is minimaal drie jaar. De bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur zelf of door de leden van de personeelsverenging. Het bestuur behoudt zich het recht voor om de uiteindelijke profielkeuze voor een nieuw bestuurslid te bepalen.

De voorzitter en de penningmeester treden niet tegelijkertijd af. 

Aftredende bestuursleden en nieuwe bestuursleden worden bekend gemaakt bij de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.

 

Algemene Ledenvergadering

De schriftelijke uitnodiging voor een Algemene Ledenvergadering zal steeds tenminste 21 dagen voor de datum van de vergadering door de secretaris van het bestuur aan alle stemgerechtigde leden worden bekend gemaakt middels de gangbare publicatie. Deze uitnodiging voor zover betreffende de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering dient tenminste de navolgende agendapunten te bevatten:

*opening bestuur

*notulen van de vorige jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

*jaarverslag van de voorzitter

*jaarverslag van de penningmeester

*verslag van de kascommissie

*decharge van de penningmeester en overige leden van het bestuur

*verkiezing bestuursleden

*vaststellen begroting (eventueel contributie en bijdragen)

*rondvraag

*sluiting

 

 

Indien nodig:

*verkiezing kascommissie (1x per 3 jaar)

*verslag gebruik volmachten door het bestuur

 

Geldigheid van besluiten

Een besluit van of benoeming door de Algemene Ledenvergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de Algemene Ledenvergadering, is ongeldig.

 

Bestuursvergaderingen

Bestuursvergaderingen worden gehouden op voorstel van de voorzitter of van minimaal twee bestuursleden. De agenda voor de vergadering van het bestuur wordt door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk vastgesteld. Het bestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waar tenminste tweederde van de bestuursleden aanwezig zijn.

Het bestuur kan ook buiten vergaderingen besluiten nemen, mits tenminste driekwart van de leden van het bestuur met het te nemen besluit instemt.

 

 Attenties

Jubilea bestuur (werkzaam in ziekenhuis):

  • 12,5 jaar dienstverband bos bloemen
  • 25 jaar dienstverband bos bloemen
  • 40 jaar dienstverband bos bloemen

Vertrek uit de PV:

  • < 3 jaar trouwe dienst bos bloemen
  • > 3 jaar trouwe dienst bos bloemen

Ziekte:

  • Kaart en na overleg evt bos bloemen (langdurige ernstige ziekte)

Kascommissie

De kascommissie bestaat uit 2 personen die elk 3 jaar vervangen moeten worden.

Als dank voor deze taak ontvangen zij na deze termijn een attentie in de vorm van een bon of cadeau met een bedrag ter waarde van max. € 15,-.

 

Onkostenvergoeding bestuursleden

Het bestuur wordt niet betaald, behalve de secretaris.

Per activiteit is er minimaal 1 bestuurslid verantwoordelijk voor de organisatie tijdens deze activiteit.

Bij grote activiteiten of vertrek met meer dan 1 bus zijn er twee bestuursleden verantwoordelijk voor de organisatie. Zij zorgen ervoor dat ze op tijd aanwezig zijn en tijdens het evenement bereikbaar zijn voor calamiteiten. Een bestuurslid kan per jaar voor max. € 150,00 gratis meedoen aan activiteiten . Boven dit bedrag betaalt het bestuurslid de kosten van de activiteiten tegen ledenprijs.

De secretaris houdt in Excel bij aan welke activiteiten de bestuursleden deelnemen, nadat het bedrag van 150 euro is gepasseerd, brengt zij de kosten in rekening voor de activiteiten waaraan wordt deelgenomen.

Eenmaal per jaar is er een etentje voor de bestuursleden op kosten van de personeelsvereniging.

De vergoeding voor bestuursleden van de organisatie buitenlandse reizen bedraagt

€ 100,- per reis (dit bedrag valt buiten de eerder genoemde voorwaarden).

 

 Raad van Bestuur

Elk jaar stuurt de voorzitter in samenwerking met de secretaris de jaarstukken van de PV van het afgelopen jaar ter inzage aan de Raad van Bestuur met en begeleidende uitleg.

 

 Slotbepaling

In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Leden die het met een dergelijke beslissing niet eens zijn, staat beroep in de Algemene Ledenvergadering open. Het huishoudelijk reglement treedt in werking zodra het door de Algemene Ledenvergadering met meerderheid van tenminste driekwart van de uitgebrachte geldige stemmen is goedgekeurd.

Wijzigingen en of aanvullingen op dit huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht door goedkeuring van een desbetreffend voorstel in de Algemene Ledenvergadering, met een meerderheid van tenminste driekwart van de uitgebrachte geldige stemmen. Dus vastgesteld ter Algemene Ledenvergadering van d.d. 04-06-2019

Aanmelden / Inloggen

Microsectienummer:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
 
Nog geen lid van de PV? Klik hier om u in te schrijven.

Aankomende activiteiten