St. Antonius Ziekenhuis

Statuten en reglementen

 

Huishoudelijk Reglement

Doelgroep van de Personeelsvereniging

Alle medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis die op de loonlijst staan vermeldt of als officieel vrijwilliger staan geregistreerd of werkzaam zijn in de Antonius Apotheek of met pensioen zijn.

 

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Deze kunt u inzien en staan vermeldt op onze website: www.antoniusziekenhuis.nl/pv

 

Lidmaatschap

Zij die als nieuw lid tot de vereniging willen toetreden en voldoen aan de daarvoor in de statuten en huishoudelijk reglement gestelde eisen, dienen zich aan te melden via onze website met personeelsnummer en geboortedatum. Na aanmelding is men officieel lid en geeft het bestuur hiermee toestemming tot deelname aan een activiteit.

 

Contributie

De periode waarover een lid contributie betaalt is minimaal 12 maanden, ingaande het lidmaatschap. Leden zijn aanéénsluitend voor tenminste één jaar lid. Opzegging van het lidmaatschap dient via de site van de Personeelsvereniging of schriftelijk te worden doorgegeven met vermelding van personeelsnummer en geboortedatum. De contributie wordt maandelijks via het salaris ingehouden. Indien dit niet mogelijk is ontvangt men een nota. Gepensioneerden en vrijwilligers betalen geen contributie.

Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis verdubbelt de contributie van onze leden als extra bijdrage voor de vereniging.

 

Activiteitenbijdrage

Bij inschrijving van een activiteit verplicht een lid de hierbij vastgestelde eigen bijdrage door het bestuur te voldoen, mits men van deelname afziet binnen de door het bestuur eventueel gestelde afzeggingstermijn. De eigen bijdrage wordt steeds opnieuw bepaald door het soort activiteit. De maximale korting voor leden per inschrijving en activiteit is 10,00 euro en wordt gelijk met de totale eigen bijdrage verrekend. Voor introducés die niet werkzaam zijn in ons ziekenhuis worden er geen kortingen gegeven.

Groepsactiviteiten welke door interne afdelingen worden georganiseerd, dus buiten de PV om, dienen een begroting en plan van aanpak in te dienen. Het bestuur bepaalt of bovengenoemde externe PV-activiteiten dan gesponsord zullen worden. Jaarlijks wordt bepaald welke activiteiten in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de Personeelsvereniging.

 

Donateur

Zij die de vereniging alleen geldelijk willen ondersteunen en zich bij het bestuur als donateur hebben aangemeld. De donatie bedraagt per jaar minimaal € 18,00. Een donateur heeft geen rechten als een lid van de vereniging.

 

Introducé

Een lid is toegestaan bij sommige activiteiten een of meerdere personen uit te nodigen.

Een introducé heeft geen rechten als lid van de vereniging.

 

Vrijwilligers van het St. Antonius Ziekenhuis

Een geregistreerde vrijwilliger voldoet bij inschrijving aan de eisen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Een vrijwilliger betaalt geen contributie. De contributie wordt door Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis betaald.

 

 

Schade

Ieder lid is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem aan eigendommen van de vereniging en of derden toegerichte schade bij nalatigheid of grove schuld. Het bestuur is niet aansprakelijk en of verantwoordelijk aan vermissing en of beschadiging van andermans eigendommen en of letsel.

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bepaalt zelf uit hoeveel leden het bestuur bestaat. Hierbij geldt als voorwaarde dat het een oneven aantal leden moet zijn.

 

Taken van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

*de juiste uitvoering van de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

*een juiste gang van zaken binnen de vereniging.

*het toezicht op de waarneming van de functies die in de vereniging worden vervuld.

*het contact namens de vereniging met de directie en of personeelszaken van het ziekenhuis.

 

 

Taken van de bestuursleden

De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging.

Hij of zij leidt de vergadering en kan de beraadslagingen sluiten wanneer hij of zij een onderwerp genoegzaam acht te hebben besproken, tenzij de meerderheid van de vergadering zich hier tegen verzet. Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de vice-voorzitter of bij ontstentenis van deze, de secretaris de taak van voorzitter over.

 

De secretaris is belast met de briefwisseling van de vereniging, die hij of zij voert in overleg met het bestuur. Hij of zij is verplicht kopie te houden van de gevoerde correspondentie.

Hij of zij maakt notulen van alle algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen. Hij of zij draagt zorg voor de samenstelling van het jaarsverslag. Hij of zij zorgt dat waar nodig bestuurszaken en andere besluiten ter kennis aan de leden worden gebracht en stelt belangstellenden in kennis van plaats, tijdstip en agenda van de te houden Algemene Ledenvergadering. De secretaris is in dienst van het ziekenhuis en hij of zij is niet aftredend en niet herkiesbaar.

 

De penningmeester is belast met de financiële administratie en de boekhouding van de vereniging. In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt hij schriftelijk verslag uit over de stand van de financiën door overlegging van stukken waaruit inkomsten en uitgaven over het afgelopen verenigingsjaar staan beschreven en legt hij of zij een ontwerp begroting voor.

Hij of zij is belast met de administratie en het beheer van de eigendommen van de vereniging voor zover deze niet aan het ziekenhuis behoren.

Hij of zij is verplicht ten alle tijden aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Hij of zij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de vereniging  en draagt zorg dat alle mutaties zo spoedig mogelijk aan alle belanghebbenden, in het bijzonder het bestuur, worden doorgegeven.

 

Het algemeen bestuurslid

Hij of zij is belast met PR voor zowel in- als externe publicaties en contacten. Het coördineren van alle werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om een activiteit te doen slagen. Hij of zij zorgt jaarlijks voor een voorstel van de activiteitenagenda en voert naast zijn of haar gewone taken hand-en spandiensten uit die onvoorzien aan de orde komen.

 

 

Alle bestuursleden zijn belast met het onderhouden van contacten met leden en belanghebbenden, voor zover deze niet vallen binnen het terrein van de secretaris of van de penningmeester.

 

 

Aftredende bestuursleden

De zittingsduur van de bestuursleden is drie jaar. Volgens een door het bestuur opgesteld verkiezingsrooster treedt na drie jaar, éénderde of een zo dicht mogelijk daarbij komend gedeelte, van de bestuursleden af. Bij tussentijdse verkiezingen neemt de gekozene de plaats in van zijn voorganger volgens het op dat moment actuele en geldende verkiezingsrooster.

In dit rooster zal er rekening moeten worden gehouden dat, indien dit mogelijk is rekening houdend met de resterende zittingsduren, de voorzitter, de secretaris en de penningmeester telkens in een ander jaar aftreden.

 

Verkiezing bestuur

Indien het bestuurslidmaatschap van een van de leden van het bestuur eindigt en er daardoor een vacature ontstaat, wordt hiervan tenminste 21 dagen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering kennis gegeven aan alle stemgerechtigde leden. Dit geldt tevens indien door een besluit het bestuur wijzigt qua omvang.

De kennisgeving vermeldt tevens in geval er sprake is van verkiezingen:

*indien het bestuur de kandidaat voordraagt: de naam, huidige functie in het ziekenhuis.

*de datum waarop de verkiezingen worden gehouden zijnde de datum van de Algemene Ledenvergadering.

 

De kandidaatstelling door de leden moet schriftelijk geschieden en door tenminste 10 stemgerechtigde leden zijn ondertekend en is vergezeld middels een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij of zij bereid is het bestuursschap te aanvaarden.

De kandidaatstelling moet tenminste 5 dagen voor de verkiezing zijn ingediend bij het secretariaat van het bestuur. Indien er evenveel kandidaten als vacatures zijn, worden de kandidaten als gekozen beschouwd en blijft verkiezing achterwege.

 

Op de Algemene Ledenvergadering zal een schriftelijke stemming worden gehouden. Ieder stemgerechtigd lid zal evenveel stemmen uit mogen brengen als er vacatures zijn. De kandidaat(a)t(en) die het grootste aantal stemmen op zich heeft (hebben) verenigd, is (zijn) gekozen. Bij staken van stemmen zal voor de nog niet vervulde vacature(s), een herstemming worden gehouden tussen de kandidaten, die niet gekozen zijnde, het hoogste aantal stemmen op zicht hebben verenigd. Staken stemmen opnieuw dan beslist het lot.

 

Algemene Ledenvergadering

De schriftelijke uitnodiging voor een Algemene Ledenvergadering zal steeds tenminste 21 dagen voor de datum van de vergadering door de secretaris van het bestuur aan alle stemgerechtigde leden worden bekend gemaakt middels de gangbare publicatie. Deze uitnodiging voor zover betreffende de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering dient tenminste de navolgende agendapunten te bevatten:

*opening bestuur

*notulen van de vorige jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

*jaarverslag van de voorzitter

*jaarverslag van de penningmeester

*verslag van de kascommissie

*decharge van de penningmeester en overige leden van het bestuur

*verkiezing bestuursleden

*vaststellen begroting (eventueel contributie en bijdragen)

*rondvraag

*sluiting

 

Indien nodig:

*verkiezing kascommissie

*verslag gebruik volmachten door het bestuur

 

Stemmingen over personen geschieden altijd schriftelijk, stemmingen over zaken mondeling, tenzij het bestuur anders wenst. Blanco of onthoudende stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. Indien schriftelijk wordt gestemd wordt een stem als van onwaarde en als niet uitgebracht beschouwd indien het stembiljet:

*niet is ondertekend

*voor meerdere uitleg vatbaar is

*mededelingen bevat die geen betrekking hebben op de aan de orde zijnde stemming

*niet is ingevuld op de wijze die ter bevordering van een goed verloop van de stemming is voorgeschreven

 

 

Geldigheid van besluiten

Een besluit van of benoeming door de Algemene Ledenvergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de Algemene Ledenvergadering, is ongeldig.

 

Bestuursvergaderingen

Bestuursvergaderingen worden gehouden op voorstel van de voorzitter of van minimaal twee bestuursleden. De agenda voor de vergadering van het bestuur wordt door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk vastgesteld. Het bestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waar tenminste tweederde van de bestuursleden aanwezig zijn.

Het bestuur kan ook buiten vergaderingen besluiten nemen, mits tenminste driekwart van de leden van het bestuur met het te nemen besluit instemt.

 

 

Slotbepaling

In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Leden die het met een dergelijke beslissing niet eens zijn, staat beroep in de Algemene Ledenvergadering open. Het huishoudelijk reglement treedt in werking zodra het door de Algemene Ledenvergadering met meerderheid van tenminste driekwart van de uitgebrachte geldige stemmen is goedgekeurd.

Wijzigingen en of aanvullingen op dit huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht door goedkeuring van een desbetreffend voorstel in de Algemene Ledenvergadering, met een meerderheid van tenminste driekwart van de uitgebrachte geldige stemmen. Dus vastgesteld ter Algemene Ledenvergadering van d.d.........

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden / Inloggen

Microsectienummer:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):
 
Nog geen lid van de PV? Klik hier om u in te schrijven.

Aankomende activiteiten